DJ versenyszabályzat

A Sport Division Sportrendezvény Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2045 Törökbálint, Apponyi utca 27., cégjegyzékszám: Cg. 13-09-142137, adószám: 23029077-2-13., képviseli: Pfeifenroth Ildikó ügyvezető) – szervező, a továbbiakban: „Szervező” – díjazásos versenyt szervez (a továbbiakban: „Verseny”) az alábbiakban részletezett szabályok szerint.

1. Részvételi feltételek

A Versenyen részt vehet minden olyan természetes személy vagy szervezet, amely teljesíti a nevezési feltételeket és magára nézve kötelezőnek ismeri el a Versenyszabályzat rendelkezéseit.

2. Nevezési feltételek

A Versenyen indulhat:

  1. bármely 16. életévét betöltött, belföldi vagy külföldi természetes személy, ilyen személyekből álló csoport, valamint
  2. bármely jogi személy (pl.: egyesület, gazdasági társaság), mely tevékenységei között az előadó-művészet is megtalálható

aki vállalja, hogy a B33 által szervezett sportversenyek hangulatát stílusában és hangszerelésében egyaránt tükröző önálló, egyedi és eredeti [akusztikus / elektronikus] zenei produkciót (a továbbiakban: „Zenemű”) hoz létre, és ad elő.

A nevezés ingyenes. Nevezési határidő: 2015. [*].
A Szervező utónevezést hirdethet.

3. Regisztráció

A pályázók (a továbbiakban: „Pályázók”) kitöltött és aláírt regisztrációs űrlap on-line beküldésével jelzik részvételi szándékukat a Szervező felé. A regisztrációs űrlap beküldésével a Pályázó a Szervező mindenkor hatályos szabályzatait, ideértve különösen a jelen Versenyszabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A regisztrációs űrlap a követező linkre kattintva érhető el: [b33.hu/dj-verseny]

A regisztráció során a Pályázó köteles megnevezni a Szervezővel kapcsolatot tartó Képviselőjét, és annak elérhetőségeit, illetve a pályázati hanganyag legfontosabb adatait.

A jelentkezés elfogadásáról a Pályázó 24 órán belül e-mailben kap visszaigazolást, mely tartalmazza a Pályázó regisztrációs számát.

4. Pályaművek beküldése

A Zeneműveket [mp3 vagy wav formátumban], a visszaigazoló e-mailben megküldött regisztrációs szám feltüntetésével kell [megküldeni a [*] e-mail címre] / [feltölteni a

Beküldési határidő: 2015. [*] nap.

A beküldési határidő lejárta után beérkezett zenei anyagok nem vesznek részt a Versenyben.
A pályázati anyagokat a Szervező nem juttatja vissza a Pályázók részére.

5. Pályaművek értékelése

A beküldési határidő leteltét követően a beérkezett Zeneműveket a Szervező választása szerinti közösségi média felületeken a Pályázó nevének feltüntetésével nyilvánosságra hozza (pl. Facebook, YouTube, stb.).
A közösségi média oldalak látogatói a „lájk” gomb megnyomásával támogathatják az általuk kedvelt pályaműveket.

A Pályázók által beküldött Zeneművek közül egy, a Szervező által megbízott zsűri választja ki az I. helyezettet. A közönségszavazatokat a zsűri figyelembe veszi a nyertes Pályázó kiválasztása során, azonban ez csak az értékelés egyik, de nem kizárólagos szempontja.
Hivatalos eredményhirdetése és díjkiosztója 2015. [*] kerül sor.

Az összes olyan pályázott Zenemű bekerül a Szervező sportesemények alkalmával használt lejátszási listájába, ami a zsűri döntése alapján a B33 rendezvények zenei világába illeszkedik.

6. A Pályázó jogai és kötelezettségei

A Pályázónak – a Szervező döntése alapján – a Szervező által kijelölt helyen, és időben meg kell jelennie, és be kell mutatnia az általa beküldött Zeneművet.

A Pályázó szabadon állítja össze a Szervezőnél regisztrált (legfeljebb 3 db zeneszámot tartalmazó) repertoárjából a zenei produkciót, de a zenei előadásokat kizárólag saját feldolgozásban adhatja elő.

A Pályázó szavatol azért, hogy a beküldött Zeneművekkel összefüggésben rendelkezik mindazon engedélyekkel, felhatalmazással és jogosultsággal,amelyek szükségesek ahhoz, hogy a Szervező ezen Zeneműveket a 8. pontban megjelölt célokra jogszerűen felhasználhassa.

7. A Szervező jogai és kötelezettségei

A Szervező jogosult a Verseny lebonyolításához harmadik fél (a továbbiakban: „Képviselő”) segítségét igénybe venni.

A Szervező kizárólagos joga a Pályázók regisztrálása, valamint jogosult bármely Pályázó azonnali kizárása, amennyiben a Pályázó a Versenyszabályzattal, vagy jogszabályokkal ellentétes magatartást tanúsít.

A Szervező jogosult a Versenyszabályzat értelmezését segítő kiegészítésére, illetve a Verseny kezdetéig annak módosítására.

8. Felhasználási jog

A Zenemű beküldésével a Pályázó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a beküldött hanganyagokat a Szervező üzleti tevékenységéhez kapcsolódó marketing és promóciós célokra (így különösen, de nem kizárólagosan TV-műsoraikban, rendezvényeiken) időbeli korlátozás nélkül, ingyenesen felhasználja.

A Pályázó a Zenemű beküldésével kijelenti és szavatolja, hogy az általa Zenemű tekintetében Magyarország területére kiterjedő és időbeli korlát nélküli, kizárólagos felhasználási jog illeti meg valamennyi ismert felhasználási módra, beleértve a használat, módosítás, átdolgozás, többszörözés, terjesztés jogát is, amelyet harmadik személy részére részben vagy egészben is továbbengedélyezhet, átruházhat. A Pályázó vállalja és szavatolja, hogy amennyiben a Zenemű átruházásához harmadik személy hozzájárulása lenne szükséges, annak beszerzéséről gondoskodik. A Pályázó köteles a Szervező valamennyi felmerült kárának, költségének megtérítésére, mely a fenti rendelkezések megsértéséből keletkezik.

9. Felelősség kizárása

A Szervező kizárja felelősségét a Pályázó valótlan, téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Pályázó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében. Az adatok helytállóságát a Versenyre történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázót terheli.

A Szervező nem felel a Versenyen való részvétellel összefüggésben, továbbá a Verseny lebonyolítása során fellépő esetleges hibákból, hiányosságokból eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. A Szervező kizárólag súlyos gondatlansága, szándékossága következtében előállott károkért felel. Kivételt képeznek az élet, testi épség és/vagy egészség sérelméből bekövetkezett károk.

A Pályázó kizárólag saját e-mail fiókjával jogosult regisztrálni. Az e-mail fiók használat jogosultságából fakadó esetleges vitákkal kapcsolatban a Szervező a felelősségét kizárja.

A Szervező kizár minden felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis major) vagy harmadik személyek tevékenysége miatt, amely számára nem felróható módon következtek be, ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása a Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg. A Szervező a fentiekkel összhangban kizár minden felelősséget a közösségi oldalakon nyilvánosságra hozott Zeneművekhez fűzött kommentek tartalmát illetően.

10. Díjazás

A Verseny díjazása nem tekinthető nyereménynek, mivel a Verseny győztese nem a véletlen folytán kerül kiválasztásra.

A Verseny fődíja, bruttó [*]- Ft, azaz [*] forint, melyet a Szervező [fellépési díj] jogcímen fizeti ki a Verseny győztese részére, az eredményhirdetéstől számított legkésőbb 30 naptári napon belül.

A Verseny fődíjára az a Versenyszabályzatot maradéktalanul betartó Pályázó jogosult, amelyet a szakmai zsűri a legjobbnak minősített. A zsűri döntését az eredményhirdetés alkalmával felvett közjegyzői okirat tanúsítja.

A Szervező, egyéni mérlegelés alapján, a fődíj mellett tetszőleges számú mellékdíjat hirdethet meg, a közönségtől legtöbb „lájkot” összegyűjtő Pályázók között.

A Szervező kizárólag a fődíjat elnyert Pályázó – és esetleges egyéb díjazottak – írásos elfogadó nyilatkozatának birtokában fizeti ki a díj összegét. A Szervező nem kötelezhető a díj készpénzben történő kifizetésére. Minden díjazott köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a díj átadására határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a díjazott nem tesz eleget, és így a díj időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a díj átvételi lehetőségét fent megjelölt határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertes Pályázóra nézve jogvesztő hatályú.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy előre nem látható, a díjak átadásának meghiúsulását eredményező okok miatt a díjakat bármikor megváltoztassa, vagy visszavonja.

11. Adatkezelésre vonatkozó szabályok

A regisztrációs űrlap kitöltésével a Pályázó hozzájárul személyes adatainak a Szervező általi kezeléséhez. Az adatszolgáltatás önkéntes, mindazonáltal a Pályázó tudomásul veszi, hogy bizonyos személyes adatok megadása szüksége előfeltétele annak, hogy a Versenyen részt vegyen.

A Pályázó tudomásul veszi, hogy az adatkezelő jogi kötelezettségét képzi az adatszolgáltatás, amennyiben bíróság vagy más hatóság rendeli el a személyes adatok rendelkezésre bocsátását.

Az információs önrendelkezési jog és az információszabadság szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Info törvény”) rendelkezéseinek megfelelően a Szervezőt bejelentési kötelezettség terheli az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelési tevékenység tekintetében. Az adatkezelést az adatvédelmi hatóság [*] szám alatt tartja nyilván.

A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő a Versenyen való részvétellel, és a Verseny során bemutatott Zeneművekkel kapcsolatosan kezeli. A Pályázó hozzájárul továbbá, hogy a Szervező üzleti tevékenységéhez kapcsolódó marketing és promóciós célokra a Versenyt követően is, de legfeljebb [*] évig kezelje.

A Pályázó személyes adatai megadása során köteles ügyelni arra, hogy az adatok naprakészek, pontosak, teljesek és egyértelműek legyenek.

A Pályázó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, módosítását és törlését az Info törvény rendelkezéseinek megfelelően.

A Pályázók az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi elérhetőségek egyikén léphetnek  kapcsolatba a Szervezővel:

  • A www.b33.hu weboldalon keresztül a Kapcsolat fül alatt
  • A következő e-mail címen : [*]
  • A postai úton az alábbi címen:

Budapest, 2015. augusztus 6.

next
prev