Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) célja, hogy a SPORT DIVISION KFT. (székhely: 2045 Törökbálint, Apponyi utca 27.; cégjegyzékszám: Cg. 13-09-142137; adószám: 23029077-2-13) mint szolgáltató (Szolgáltató) és az igénybe vevő regisztrált személy mint ügyfél (Ügyfél) között – a regisztrációval – információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtására valamint az 1.5. pontban meghatározott Rendezvényen történő részvétel biztosítására kötött megállapodás tartalmi elemeit megállapítsa.

1. Általános rendelkezések
1.1. A jelen ÁSZF a Szolgáltató valamennyi regisztrált Ügyfelére teljes mértékben alkalmazandó akkor is, ha a felek a regisztráció során az ÁSZF részletes tartalmáról külön nem állapodtak meg.
1.2. Ügyfél a regisztrációval a jelen ÁSZF valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el, illetőleg kijelenti, hogy az ÁSZF rendelkezéseit megfelelő tájékoztatást követően megismerte és megértette. Az Ügyfél kijelenti továbbá, hogy az ÁSZF a szokásos szerződési gyakorlattól lényegesen nem tér el, mindazonáltal az Ügyfél az ÁSZF egyetlen kikötését sem találja tisztességtelennek vagy egyoldalúnak.
1.3. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit előzetes egyeztetés és értesítés nélkül módosítsa. A módosított rendelkezések hivatalos www.B33.hu weblapján (Weblap) történő közzététellel egy időben lépnek hatályba.
1.4. Az Ügyfél – az 1.5. pont szerinti – Játékosként, vagy – az 1.6. pontban meghatározott – Felhasználóként jogosult a Weblapon regisztrálni.
1.5. Játékos az az Ügyfél, aki a Sport Division Kft szervezésében megrendezésre kerülő tornákon, tornasorozatokon, Bajnokságokon, egyéb sportrendezvényeken továbbiakban (Rendezvény), részt vesz, és csapat, amelynek tagja és a Rendezvény hivatalos Versenykiírásában szereplő feltételeknek megfelel.
1.6. Felhasználó az az Ügyfél, aki a Weblapra úgy regisztrál, hogy a Rendezvényen versenyzőként nem vesz részt, és nem fizet Nevezési Díjat.
1.7. A 4. pontban meghatározott információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat valamennyi Ügyfél térítésmentesen jogosult igénybe venni.
1.8. Jelen ÁSZF 3. pontja kizárólag a Játékosokra vonatkozik.

2. Regisztráció
2.1. A regisztráció előtt az Ügyfél köteles a Weblapon közzétett valamennyi információról, szabályzatról tájékozódni. Az Ügyfél regisztrációját úgy kell tekinteni, hogy valamennyi szabályzatot – ideértve a jelen ÁSZF-et is – magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2.2. A Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés – a jelen ÁSZF alapján – az Ügyfél regisztrációjának időpontjában jön létre.
2.3. Ügyfél a Regisztráció menüpont alatti regisztrációs adatlap kitöltésével és elküldésével jogosult regisztrálni a Weblapra.
2.4. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokkal összefüggésben bekövetkező késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semmi nemű felelősség nem terheli. A hibásan rögzített adatok helyesbítésére, illetve a nevezést érintő adatok módosítására az Ügyfélnek az Ügyfélszolgálat telefonszámán (+36-1-881-64-06) vagy e-mail címén (info@b33.hu) keresztül van lehetősége.

3. Információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása
3.1. A Szolgáltató a Regisztrációt követően a Weblapon az Ügyfél részére térítésmentesen nyújtja a következő információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat (Szolgáltatások).
3.2. A Szolgáltató biztosítja az Ügyfél részére:

3.2.1. a Rendezvénysorozaton résztvevő Játékosok és csapatok eredményeiről készült statisztikákhoz való hozzáférést;
3.2.2. a Szolgáltató által feltöltött videó, kép és egyéb audiovizuális tartalmakhoz való hozzáférést; valamint
3.2.3. azt a lehetőséget, hogy Ügyfél olyan videó, kép és egyéb audiovizuális tartalmakat küldjön a Szolgáltatónak, melyeket a Szolgáltató – azok előzetes megvizsgálását követően – jogosult a Weblapra feltölteni.

4. Az Ügyfél jogai és kötelezettségei
4.1. Az Ügyfél a Weblap használatakor köteles tartózkodni minden olyan visszaélésszerű cselekménytől, amely a Szolgáltató Weblappal kapcsolatos bármely jogát sértené.
4.2. Az Ügyfél a regisztrációt követően jogosult a Szolgáltatások igénybevételére, ezen felül a Játékos jogosult a Rendezvénysorozaton való részvételre is.
4.3. Az Ügyfél köteles gondoskodni a számítógépe, illetve az azon található adatok védelméről.

5. Vegyes rendelkezések
5.1. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be.
5.2. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben a Szolgáltatásokat technikai, vagy egyéb hiba miatt átmenetileg nem képes nyújtani.
5.3. A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, a jelen ÁSZF alapján létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, valamint az „Adatvédelmi és Biztonsági Szabályzatban” rögzítettek érdekében kezeli és tárolja.
5.4. A Szolgáltató az Ügyfél adatait harmadik félnek nem adja ki. A Szolgáltató az Ügyfél adatainak kezelésekor az „Adatvédelmi és Biztonsági Szabályzat” valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint jár el.
5.5. Vita esetén a Szolgáltató nyilvántartásai az irányadók.
5.6. A jelen ÁSZF elfogadásával a Játékos hozzájárul, hogy a rá, mint kedvezményezettre vonatkozó biztosítási szerződés esetén a megkötéséhez szükséges személyes adatait a Szolgáltató továbbítsa a biztosítást nyújtó Biztosító társaság részére.
5.7. A jelen ÁSZF alapján elektronikusan létrejött szerződést a felek az írásbeli szerződésekkel azonos kötőerejűnek ismerik el.
5.8. A jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés a magyar nyelv szabályai szerint értelmezendő és rá a magyar jog az irányadó.
5.9. Felek a jelen ÁSZF-ből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogvitát elsősorban békés úton rendeznek. Amennyiben jogvitájukat, igényüket a felek békés úton nem tudják rendezni, úgy …

X